הוראות כניסה לאתר
  הכניסה הראשונית תתבצע באמצעות שם המשתמש והסיסמה שניתנו לך.
בכניסה הראשונית למערכת יש להקליד פרטים אישיים ולבחור סיסמה חדשה.
החל מהכניסה הבאה לאתר שם המשתמש יהיה כתובת המייל האישי והסיסמה החדשה שנבחרה.
     
  אילו נכסים מקבלים ציטוט של שווי הוגן ?
  על פי חוזר משרד האוצר (2008-9-9) מיום 1 ביולי 2008 בדבר חישוב לראשונה של נכסי השקעה בגופים
המוסדיים,נכסי חוב סטנדרטיים לא סחירים שאינם רשומים למסחר, יקבלו ציטוט של שווי הוגן.
להלן לינק לצפייה במיפוי סוגי הנכסים השונים ואופן הטיפול בהם (נספח א').
     
  כיצד יבוצע השערוך הפרטני ?
  חישוב של שערים פרטניים,Calculated Prices, יתבצע לפי נוסחה שקבע משרד האוצר להיוון תזרימי המזומנים
של הנכס בשיעורי היוון מתאימים בהתאם לרמת הסיכון והזמן לפדיון.
בסיס הנתונים לחישוב הינם מסמכי נכסי החוב לרבות עדכונים שוטפים ומידע משלים כפי שנמסרו ע"י הגופים
המוסדיים,וכן מקורות מידע פומביים כגון אתרי חברות הדרוג ואתר הבורסה לני"ע.
רמת הסיכון לצורך החישוב תקבע בהתאם לדרוג הנכס/ אינדיקציה לדרוג/ סוג הנכס/ ענף כפי שנקבע על ידי
חברות הדרוג.
     
  מהי פרמיה פרטנית ובאילו מקרים נכללת ?
  הפרמיה הפרטנית משקפת את המאפיינים והסיכון הספציפי הנוסף בגין הנכס הלא סחיר.
הפרמיה הפרטנית תתווסף במידה ובמועד ההכרה הראשון של נכס לא סחיר סטנדרטי, אשר הונפק החל ממועד
כניסת חוזר האוצר לתוקף, קיים פער בין ערך הנכס לפי מודל שווי הוגן לבין התשלום ששולם עבורו בפועל במועד
ביצוע העסקה.
בנוסף, בעסקאות עם ריבית נוספת עד הרישום למסחר שהונפקו החל מה – 7 בפברואר 2008 תתווסף
פרמיה פרטנית.
     
  מהו "תיקי אישי" ומהם יתרונותיו ?
  התיק האישי הוא כלי למעקב אחר שערוכים של נכסים לא סחירים.
בכל כניסה לאתר התיק האישי נשמר כמו כן ניתן לעדכן את התיק האישי בכל שלב.
בתיק האישי ניתן לראות נתונים נוספים לגביי הנכסים הלא סחירים כדוגמת תשואה לפדיון ומח"מ
הנגזרים מהשערוך.
     
  מהו לינק "אתגור" ?
  שערי ריבית תשמח לשמוע את דעתך בכל רגע נתון.
במידה וקיימות הערות, הארות או הבהרות בנוגע לשערוך פרטני של נייר או בכל נושא אחר, לחיצה על הלינק
אשר מצוי בדף "פרטי נייר בודד", תאפשר לך לפנות ישירות לצוות המקצועי של החברה ולקבל את התייחסותו.
במידה שיש ברשות המשתמש מידע המצביע על נתונים אחרים מהמצוינים באתר לגביי נייר ספציפי ואשר משפיעים
על חישוב השערוך, או מידע המצביע על מחיר שונה (הרחבת סידרה , עסקה בפועל או ציטוט) לגביי נייר ספציפי,
ניתן לשלוח מידע זה באמצעות הדואר האלקטרוני.
שערי ריבית תבדוק את המידע ותעדכן את שערוך הנייר במידת הצורך.
ניתן לפנות בכל עניין לצוות המקצועי של החברה באמצעות כתובת המייל info@rbtv.co.il
     
  מתי יפורסם שערוך של נכס חוב לא סחיר סטנדרטי חדש ?
  שער פרטני לנכס חוב חדש יפורסם תוך 4 ימי עסקים מיום קבלת כל המסמכים הסופיים והחתומים: שטר נאמנות,
כתב אגרת, הודעת קיבול, לוח סילוקין ודוח דרוג.
על המשקיעים המוסדיים להעביר לחברת שערי ריבית את טיוטות מסמכי ההנפקה לפחות שבוע לפני ההנפקה.
     
  למתי מעודכנים שערי החליפין בשערוכים הפרטניים ?
  בכל יום מתעדכנים שערי החליפין והפרסום היומי של השערוכים הפרטניים , ובכלל זה: שער הדולר היציג ושער היורו היציג של יום פרסום השערוך.
     
  באיזו תדירות מתעדכנים קבצי הריביות ?
  הקבצים מתעדכנים אחת לשבוע בכל יום חמישי, במידה ומדובר ביום עסקים, ותקפים לשבוע
שחל באותו היום. כמו כן, ישנו עדכון ריביות בכל פרסום מדד ובכל סוף חודש קלנדארי.
     
  מהן סוגי הריביות המפורסמות ?
  שערי ריבית מפרסמת שלושה סוגי ריביות – אג"ח, פיקדונות ואג"ח מימון מובנה SPC. בכל אחד
מסוגי בריביות מפורסמות מטריצות בארבעה אפיקים : צמוד מדד, שקלי, דולר ויורו, מתקופה
של רבעון ועד לתקופה של 25 שנה ו-15 שנה באפיק השקלי.
     
  אילו סוגי ווקטורים מפורסמים ?
  בכל אחד מסוגי הריביות ובכל אפיק מפורסמים נתונים לדרוגים החל מאג"ח ממשלתי RF ועד לדרוג BBB+.
לדרוגים נמוכים יותר מפורסמים ווקטורים NR1, NR2 ו-NR3. בכל אחד מהדרוגים ניתן לצפות בנתוני הריביות
או בנתוני המרווחים מהעקום הממשלתי, וכן ניתן להוריד את הווקטורים לפורמט excel.
     
Ver. 2010.10.1 תקנון האתר
כל הזכויות שמורות שערי ריבית בע"מ, דרך מנחם בגין 23 מגדל לוינשטיין תל אביב 66184. 03-7111692 03-7111693 info@rbtv.co.il